Institute For Scientific Information

Vietnam Academy of Science And Technology
Institute For Scientific Information


Công văn mời tham dự Hội thảo Thông tin KHCN

    Từ 05 đến 07 tháng 7 năm 2017, Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Hội thảo thường niên về “Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ” tại Thành phố Đà Nẵng ...chi tiết

MẪU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRUY CẬP THƯ VIỆN SỐ - VIỆN HÀN LÂM KHCNVN

    Trung tâm Thông tin - Tư liệu xin gửi tới các cán bộ nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN mẫu đăng ký tài khoản truy cập Thư viện số. ...chi tiết