Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm thông tin - Tư liệu


Thông báo khắc phục tạm thời lỗi kỹ thuật Thư viện số

    Hiện nay, do máy chủ và phần mềm Thư viện số chưa được nâng cấp kịp thời nên trang chủ tìm kiếm tập trung của Metalib có thể có vấn đề. Bạn đọc có thể thấy trình duyệt thông báo về kết nối không an toàn (Not secure connection). Tuy nhiên đây chỉ là cảnh báo, trên thực tế kết nối là an toàn, bạn đọc khắc phục bằng cách chấp nhận tiếp tục truy cập kết nối đó để đi tiếp....Xem chi tiết

MẪU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRUY CẬP THƯ VIỆN SỐ - VIỆN HÀN LÂM KHCNVN

    Trung tâm Thông tin - Tư liệu xin gửi tới các cán bộ nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN mẫu đăng ký tài khoản truy cập Thư viện số. ...Xem chi tiết