bể cá tiếng anh là gì

Bản dịch của "bể nuôi cá" vô Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: bể cá tiếng anh là gì

Bản dịch

1. "khu khu vui chơi công viên với bể nuôi cá và thủy sinh"

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "aquarium" vô một câu

Today the fort is a natural park with a tree house, herbal garden, deer and bird enclosures, and an aquarium.

Xem thêm: vp là gì

Croaking gouramis will prowl about all areas of the aquarium, preferring to tát lurk among reeds and under large leaves close to tát the water surface.

Some aquarium fish and invertebrates also eat live plants.

Xem thêm: hno3 đọc là gì

With its emphasis on education, the public aquarium was designed lượt thích a grotto, part of it made of natural rock.

This species is harmless to tát humans, and is used commercially for aquariums and commerce.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "bể nuôi cá" vô giờ đồng hồ Anh