bird đọc tiếng anh là gì

bird

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: bird đọc tiếng anh là gì

UK/bɜːd/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/bɝːd/

  • /b/ as in book
  • /ɜː/ as in bird
  • /d/ as in day
  • /b/ as in book
  • /ɝː/ as in bird
  • /d/ as in day