chart là gì

/tʃa:t/

Thông dụng

Danh từ

(hàng hải) bạn dạng đồ gia dụng lên đường đại dương, hải đồ
Bản đồ
Đồ thị, biểu đồ
a weather chart
đồ thị thời tiết
star chart
tinh đồ

Ngoại động từ

Vẽ hải đồ; ghi nhập hải đồ
Vẽ đồ gia dụng thị, lập biểu đồ

hình thái từ

  • V-ing: Charting
  • V_ed: charted

Chuyên ngành

Giao thông & vận tải

bản đồ gia dụng (đạo hàng)
chart table
bàn bạn dạng đồ gia dụng (đạo hàng)

Toán & tin yêu

biểu (đồ)
active chart
biểu đồ gia dụng hiện tại hành
area chart
biểu đồ gia dụng vùng
bar chart
biểu đồ gia dụng tần suất
bubble chart
biểu đồ gia dụng bọt
bullet list chart
biểu đồ gia dụng list loại bullet
chart area
vùng biểu đồ
chart axes
trục biểu đồ
chart elements
thành phần của biểu đồ
chart format
dạng thức biểu đồ
chart layout
bố viên biểu đồ
chart layout
cách trình diễn biểu đồ
chart lines
đường biểu đồ
chart recorder
bộ ghi biểu đồ
chart sheet
bảng biểu đồ
chart tips
mẹo biểu đồ
Chart Wizard
thuật sĩ biểu đồ
circular chart
biểu đồ gia dụng vòng
code chart
biểu đồ gia dụng mã
combination chart
biểu đồ gia dụng phối hợp
comparison chart
biểu đồ gia dụng ví sánh
composite bar chart
biểu đồ gia dụng thanh lếu láo hợp
cone chart
biểu đồ gia dụng hình nón
contour chart
biểu đồ gia dụng lối viền
customize chart type
tùy chỉnh loại biểu đồ
cylinder chart
biểu đồ gia dụng hình trụ
design chart
biểu đồ gia dụng tính
doughnut chart
biểu đồ gia dụng hình xuyến
efficiency chart
biểu hàng hiệu suất
electronic chart reader
bộ gọi biểu đồ gia dụng năng lượng điện tử
embed chart
biểu đồ gia dụng nhúng
Format Chart Area
định dạng vùng biểu đồ
ICU (interactivechart utility)
tiện ích biểu đồ gia dụng tương tác
Insert Chart button
nút chèn biểu đồ
interactive chart utility (ICU)
tiện ích biểu đồ gia dụng tương tác
line chart
biểu đồ gia dụng đường
logarithmic chart
biểu đồ gia dụng loga
logarithmic chart
biểu đồ gia dụng lôgarit
logical chart
biểu đồ gia dụng logic
mixed chart
biểu đồ gia dụng lếu láo hợp
multiple chart
đa biểu đồ
multiple-axis chart
biểu đồ gia dụng nhiều trục
multiple-bar chart
biểu đồ gia dụng nhiều thanh
picture Organization Chart
biểu đồ gia dụng tổ chức triển khai ảnh
pie chart
biểu đồ gia dụng hình tròn
pie chart
biểu đồ gia dụng khoanh
process chart
biểu đồ gia dụng xử lý
recorder chart
biểu đồ gia dụng ghi
resolution chart
biểu đồ gia dụng phân giải
stacked line chart
biểu đồ gia dụng ngăn xếp
stock chart
biểu đồ gia dụng triệu chứng khoán
summary chart
biểu đồ gia dụng tóm tắt
system chart
biểu đồ gia dụng hệ thống

Xây dựng

bản đồ gia dụng lên đường biển
đo lập bạn dạng đồ
đưa nhập bạn dạng đồ

Y học

biều đồ gia dụng, giun đồ gia dụng, đồ gia dụng thi

Kỹ thuật cộng đồng

bản đồ
bảng tính
design chart
bảng tính toán
bảng
calendar progress chart
bảng tiến thủ độ
calibration chart
bảng phân lăm le cỡ
calibration chart
bảng phân lăm le kích thước
chart drum
tang ghi biểu đồ gia dụng băng
chart recorder
máy ghi băng bởi vì giấy
chart sheet
bảng biểu đồ
chart transport
sự fake vận chuyển băng giấy
classification chart
bảng phân loại
colour chart
lập bảng màu
compensating strip chart recorder
máy ghi băng biểu đồ gia dụng bù
computation chart
bảng tính
design chart
bảng tính toán
equilibrium chart
đồ thị cân nặng bằng
form-process chart
biểu đồ gia dụng xử lý bảng biểu
heat balance chart
giản đồ gia dụng thăng bằng nhiệt
heat balance chart
sơ đồ gia dụng thăng bằng nhiệt
influence line chart
bảng tra lối hình ảnh hưởng
lubrication chart
bảng bôi trơn
paper chart-recorder
máy ghi băng bởi vì giấy
periodic chart
bảng tuần hoàn
plugboard chart
sơ đồ gia dụng bảng ổ cắm
process flow chart
mặt bởi vì công nghệ
progress chart
bảng tiến trình đua công
record chart
băng ghi
strip chart
biểu đồ gia dụng băng (cho máy ghi băng năng lượng điện báo)
strip chart instrument
dụng cụ ghi băng
strip chart potentiometric recorder
máy ghi băng biểu đồ
strip chart recorder
máy ghi biểu đồ gia dụng loại băng
strip chart recorder
máy ghi băng
tolerance chart
bảng dung sai
biểu đồ
active chart
biểu đồ gia dụng hiện tại hành
activity chart
biểu đồ gia dụng hoạt động
area chart
biểu đồ gia dụng vùng
band chart
biểu đồ gia dụng dải
bar chart
biểu đồ gia dụng (dạng) cột
bar chart
biểu đồ gia dụng cột
bar chart
biểu đồ gia dụng hình thanh
bar chart
biểu đồ gia dụng tần suất
bar chart
biểu đồ gia dụng thanh
blending chart
biểu đồ gia dụng trộn
bubble chart
biểu đồ gia dụng bọt
bubble chart
biểu đồ gia dụng hình bọt
bullet list chart
biểu đồ gia dụng list loại bullet
calibration chart
biểu đồ gia dụng chuẩn
Carter chart
biểu đồ gia dụng Carter
casing designing chart
biểu đồ gia dụng design ống chống
chart area
vùng biểu đồ
chart axes
trục biểu đồ
chart drum
tang ghi biểu đồ
chart drum
tang ghi biểu đồ gia dụng băng
chart elements
thành phần của biểu đồ
chart feed
cấu dẫn tiến thủ biểu đồ
chart feed
sự dẫn tiến thủ biểu đồ
chart fills
nền biểu đồ
chart format
dạng thức biểu đồ
chart layout
bố viên biểu đồ
chart layout
cách trình diễn biểu đồ
chart lines
đường biểu đồ
chart paper tear-off bar
thanh xé tách giấy tờ biểu đồ
chart paper tear-off bar
thanh ngắt giấy tờ ghi biểu đồ
chart recorder
bộ ghi biểu đồ
chart recorder
máy ghi biểu đồ
chart scale
thang biểu đồ
chart sheet
bảng biểu đồ
chart tips
mẹo biểu đồ
chart transport
sự dẫn tiến thủ biểu đồ
chart type
loại biểu đồ
Chart Wizard
thuật sĩ biểu đồ
circular chart
biểu đồ gia dụng vòng
circular chart diagram
biểu đồ gia dụng tròn
circular-chart recorder
máy ghi biểu đồ gia dụng tròn
circulation chart
biểu đồ gia dụng vòng
code chart
biểu đồ gia dụng mã
column chart
biểu đồ gia dụng cột
combination chart
biểu đồ gia dụng phối hợp
comfort chart
biểu đồ gia dụng tiện nghi
comparison chart
biểu đồ gia dụng ví sánh
compensating strip chart recorder
máy ghi băng biểu đồ gia dụng bù
composite bar chart
biểu đồ gia dụng thanh lếu láo hợp
composite bar chart
biểu đồ gia dụng thanh tổng hợp
cone chart
biểu đồ gia dụng hình nón
consum chart
biểu đồ gia dụng tổng kiểm tra
contour chart
biểu đồ gia dụng lối viền
control chart
biểu đồ gia dụng cai quản lý
conversion chart
biểu đồ gia dụng fake đổi
cumulative sum control chart
biểu đồ gia dụng vận hành tổng số tích lũy
customize chart type
tùy chỉnh loại biểu đồ
cylinder chart
biểu đồ gia dụng hình trụ
data flow chart
biểu đồ gia dụng luồng dữ liệu
design chart
biểu đồ gia dụng chính
design chart
biểu đồ gia dụng tính
detail chart
biểu đồ gia dụng chi tiết
dot chart
biểu đồ gia dụng điểm
doughnut chart
biểu đồ gia dụng hình xuyến
efficiency chart
biểu hàng hiệu suất
electronic chart reader
bộ gọi biểu đồ gia dụng năng lượng điện tử
embed chart
biểu đồ gia dụng nhúng
entropy chart diagram
biểu đồ gia dụng entropy
flow chart or flowchart
biểu đồ gia dụng tiến thủ trình, tiến thủ độ
flow process chart
biểu đồ gia dụng quy trình dòng
form-process chart
biểu đồ gia dụng xử lý bảng biểu
Format Chart Area
định dạng vùng biểu đồ
frequency bar chart
biểu đồ gia dụng xác xuất tần số
function chart
biểu đồ gia dụng chức năng
gang chart
biểu đồ gia dụng theo đuổi kíp
Gantt chart
biểu đồ gia dụng Gantt
ICU (interactivechart utility)
tiện ích biểu đồ gia dụng tương tác
Insert Chart button
nút chèn biểu đồ
interactive chart utility (ICU)
tiện ích biểu đồ gia dụng tương tác
landing chart
biểu đồ gia dụng hạ cánh
line chart
biểu đồ gia dụng đường
load chart
biểu đồ gia dụng công việc
logarithmic chart
biểu đồ gia dụng loga
logarithmic chart
biểu đồ gia dụng lôgarit
logical chart
biểu đồ gia dụng logic
lubricating chart
biểu đồ gia dụng bôi trơn
lubrication chart
biểu đồ gia dụng phỏng bôi trơn
man-process chart
biểu đồ gia dụng nhân công
mixed chart
biểu đồ gia dụng lếu láo hợp
molier chart
biểu đồ gia dụng molier
multiple chart
đa biểu đồ
multiple chart
nhiều biểu đồ
multiple-axis chart
biểu đồ gia dụng nhiều trục
multiple-bar chart
biểu đồ gia dụng nhiều thanh
multirange potentiometric strip chart recorder
máy ghi vạn năng biểu đồ gia dụng chạy
network chart
biểu đồ gia dụng mạng
Nichol's chart
biểu đồ gia dụng Nichol
Nichols chart
biểu đồ gia dụng Nichols
operation analysis chart
biểu đồ gia dụng phân tách hoạt động
operation process chart
biểu đồ gia dụng tiến thủ trình hoạt động
operator process chart
biểu đồ gia dụng hoạt động và sinh hoạt của những người vận hành
organization chart
biểu đồ gia dụng tổ chức
p chart
biểu đồ gia dụng p
performance chart
biểu đồ gia dụng hoạt động
picture Organization Chart
biểu đồ gia dụng tổ chức triển khai ảnh
pie chart
biểu đồ gia dụng hình tròn
pie chart
biểu đồ gia dụng khoanh
pie chart
biểu đồ gia dụng tròn
point chart
biểu đồ gia dụng điểm
power chart
biểu đồ gia dụng (đồ thị) công suất
power chart
biểu đồ gia dụng công suất
process chart
biểu đồ gia dụng công nghệ
process chart
biểu đồ gia dụng qui trình
process chart
biểu đồ gia dụng xử lý
process control chart
biểu đồ gia dụng điều khiển và tinh chỉnh qui trình
progress chart
biểu đồ gia dụng đua công
progress chart
biểu đồ gia dụng tiến thủ bộ
psychrometric chart
biểu đồ gia dụng phỏng ẩm
range chart
biểu đồ gia dụng đánh giá hạng (chất lượng)
reactance chart
biểu đồ gia dụng năng lượng điện kháng
recorder chart
biểu đồ gia dụng ghi
recording chart
biểu đồ gia dụng hành trình
recording chart
biểu đồ gia dụng liên tục
resolution chart
biểu đồ gia dụng phân giải
right-and-left-hand chart
biêu đồ gia dụng tay-trái-tay phải
running chart
biểu đồ gia dụng chạy tàu
simo chart
biểu đồ gia dụng simo
stacked line chart
biểu đồ gia dụng ngăn xếp
stock chart
biểu đồ gia dụng triệu chứng khoán
stress deflection chart
biểu đồ gia dụng ứng suất-độ võng
strip chart
biểu đồ gia dụng băng (cho máy ghi băng năng lượng điện báo)
strip chart
biểu đồ gia dụng dải
strip chart
biểu đồ gia dụng hành trình
strip chart
biểu đồ gia dụng hình trụ (ghi những biến hóa số)
strip chart potentiometric recorder
máy ghi băng biểu đồ
strip chart recorder
máy ghi biểu đồ gia dụng loại băng
strip-chart recorder
máy ghi biểu đồ gia dụng động
structure chart
biểu đồ gia dụng cấu trúc
summary chart
biểu đồ gia dụng tóm tắt
surface chart
biểu đồ gia dụng mặt
system chart
biểu đồ gia dụng hệ thống
Ten Broecke chart
biểu đồ gia dụng Ten Broecke (tính hiệu suất nhiệt)
therblig chart
biểu đồ gia dụng therblig
thermal comfort chart
biểu đồ gia dụng tiện nghi
thermal comfort chart
biểu đồ gia dụng tiện nghi kị nhiệt
time-depth chart
biểu đồ gia dụng thời gian-độ sâu
timing chart
biểu đồ gia dụng thời gian
tolerance chart
biểu đồ gia dụng những số lượng giới hạn mang đến phép
tooling chart
biểu đồ gia dụng chỉnh máy
tooling chart
biểu đồ gia dụng công nghệ
train operation chart
biểu đồ gia dụng chạy tàu
Underwood chart
biểu đồ gia dụng Underwood
viscosity chart
biểu đồ gia dụng phỏng nhớt
viscosity conversion chart
biểu đồ gia dụng quy đổi phỏng nhớt
viscosity gravity chart
biểu đồ gia dụng phỏng nhớt-trọng lượng
weather chart
biểu đồ gia dụng thời tiết
biểu đồ gia dụng hành trình
đồ thị liên tục
đồ thị
lập biểu đồ
giản đồ
chart scale
tỉ lệ của giản đồ
color chart
giản đồ gia dụng sắc độ
colour chart
giản đồ gia dụng sắc độ
conformal reflection chart
giản đồ gia dụng bản năng bảo giác
enthalpy-entropy chart
giản đồ gia dụng entanpy-entropy
freezing chart
giản đồ gia dụng kết đông
heat balance chart
giản đồ gia dụng thăng bằng nhiệt
pressure-enthalpy chart
giản đồ gia dụng áp suất-entanpy
recording chart
giản đồ gia dụng liên tục
time-depth chart
biểu đồ gia dụng thời gian-độ sâu
hải đồ
ảnh mẫu
sơ đồ
vẽ đồ gia dụng thị

Kinh tế

bản đồ
bản đồ gia dụng lên đường biển
biểu đồ
activity chart
biểu đồ gia dụng hoạt động
balance chart
biểu đồ gia dụng cân nặng bằng
bar chart
biểu đồ gia dụng thanh
blending chart
biểu đồ gia dụng trộn trộn
chart of business
biểu đồ gia dụng doanh nghiệp
checking egg-candling chart
biểu đồ gia dụng màu sắc phân loại trứng
control chart
biểu đồ gia dụng cai quản lý
conversion chart
biểu đồ gia dụng đo lường và tính toán sản xuất
fishbone chart
biểu đồ gia dụng xương cá
flow chart
biểu đồ gia dụng luồng
gantt chart
biểu đồ gia dụng gantt
organization chart
biểu đồ gia dụng những tổ chức
organization chart
biều đồ gia dụng tổ chức
organization chart
biểu đồ gia dụng tổ chức
P/V chart
Biểu đồ gia dụng P/V
pie chart
biểu đồ gia dụng tròn
process (flow) chart
biểu đồ gia dụng quy tắc công nghệ
production flow chart
biểu đồ gia dụng tổ chức triển khai sản xuất
progress chart
biều đồ gia dụng tiến trình công việc
progress chart
biểu đồ gia dụng tiến trình công việc
quality control chart
biểu đồ gia dụng vận hành hóa học lượng
sector chart
biểu đồ gia dụng hình quạt
staircase chart
biểu đồ gia dụng cầu thang
thermometric chart
biểu đồ gia dụng sức nóng độ
đồ thị
hải đồ

Địa chất

biểu đồ gia dụng, đồ gia dụng thị, giản đồ gia dụng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
blueprint , diagram , graph , outline , plat , plot , rough draft , scheme , sketch , table , tabulation
verb
arrange , block out , blueprint , cast , delineate , design , devise , draft , graph , lắc out , outline , plot , project , shape , sketch , map , conceive , contrive , formulate , frame , lắc , plan , scheme , strategize , work out , diagram , document , explore , plat , platform , record , table