complete là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to complete
Phân kể từ hiện tại tại completing
Phân kể từ vượt lên khứ completed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại complete complete hoặc completest¹ completes hoặc completeth¹ complete complete complete
Quá khứ completed completed hoặc completedst¹ completed completed completed completed
Tương lai will/shall² complete will/shall complete hoặc wilt/shalt¹ complete will/shall complete will/shall complete will/shall complete will/shall complete
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại complete complete hoặc completest¹ complete complete complete complete
Quá khứ completed completed completed completed completed completed
Tương lai were to complete hoặc should complete were to complete hoặc should complete were to complete hoặc should complete were to complete hoặc should complete were to complete hoặc should complete were to complete hoặc should complete
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại complete let’s complete complete
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.