contact là gì

Bản dịch

You can contact mạ by letter / e-mail if you require any further information.

expand_more Nếu cần thiết thêm thắt vấn đề, ông/bà hoàn toàn có thể liên hệ với tôi qua chuyện thư / tin nhắn.

Bạn đang xem: contact là gì

If you require any further information, feel không lấy phí to lớn contact mạ.

Nếu ông/bà cần thiết thêm thắt vấn đề gì, xin xỏ phấn chấn lòng liên hệ với tôi.

If you need any additional assistance, please contact mạ.

Nếu ông/bà sở hữu vướng mắc gì, xin xỏ phấn chấn lòng liên hệ với tôi.

Should you need any further information, please bởi not hesitate to lớn contact mạ.

expand_more Nếu các cụ cần thiết thêm thắt vấn đề gì, xin xỏ chớ ngần lo ngại liên lạc với tôi.

còn nhập côn trùng liên lạc với

It's such a long time since we had any contact.

Đã lâu lắm rồi tất cả chúng ta ko liên lạc cùng nhau.

còn trong mối liên lạc với

Ví dụ về kiểu cách dùng

Should you need any further information, please bởi not hesitate to lớn contact mạ.

Nếu các cụ cần thiết thêm thắt vấn đề gì, xin xỏ chớ ngần lo ngại liên hệ với tôi.

You can contact mạ by letter / e-mail if you require any further information.

Nếu cần thiết thêm thắt vấn đề, ông/bà hoàn toàn có thể tương tác với tôi qua chuyện thư / tin nhắn.

If you require any further information, feel không lấy phí to lớn contact mạ.

Nếu ông/bà cần thiết thêm thắt vấn đề gì, xin xỏ phấn chấn lòng tương tác với tôi.

If you need any additional assistance, please contact mạ.

Nếu ông/bà sở hữu vướng mắc gì, xin xỏ phấn chấn lòng tương tác với tôi.

Please contact mạ - my direct telephone number is…

Xin hãy tương tác thẳng với tôi qua chuyện số điện thoại thông minh...

Xem thêm: bold là gì

It's such a long time since we had any contact.

Đã lâu lắm rồi tất cả chúng ta ko liên hệ cùng nhau.

to be in contact with

còn nhập côn trùng liên hệ với

Please contact mạ via…

Cảm ơn ông/bà vẫn dành riêng thời hạn đánh giá đơn ứng tuyển chọn của tôi. Tôi cực kỳ ao ước sở hữu thời cơ được trao thay đổi thẳng với các cụ nhằm thể hiện nay sự quan hoài và năng lực đáp ứng địa điểm này. Xin ông/bà phấn chấn lòng tương tác với tôi qua chuyện...

Ví dụ về đơn ngữ

Psychologists believe that simple liên hệ or social interaction with others is not enough to lớn fulfill this need.

Grooved tires are designed to lớn remove water from the liên hệ area through the grooves, thereby maintaining traction even in wet conditions.

The liên hệ was limited, but it was at full tốc độ.

Common elements involve futuristic technology, liên hệ with alien life forms, experimental societies, and space travel.

He had started by contacting 7,776 people and split them into six groups, giving each group a different horse.

He said he would make liên hệ "so that the process that they've gone through can be explained to lớn me".

He tries to lớn make it three on the trot but doesn't make liên hệ.

Sometimes you make liên hệ with the guy when you tackle him, sometimes not.

Should you feel your son requires tư vấn, please make liên hệ with the school.

They are using every conceivable method to lớn make liên hệ without speaking directly to lớn one another.

He must formally register an address with them within seven days and must be in liên hệ with an officer at least once a month.

It also gives them the opportunity to lớn be in liên hệ with their merchants, sánh they know what's going on in their region.

All of them said it was "completely out of character" for him not to lớn be in liên hệ with someone.

Xem thêm: mint condition là gì

We are taking these allegations very seriously and will be in liên hệ with the service provider in terms of our investigation.

Unfortunately it was not designed to lớn be in liên hệ with human skin.