contend là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to contend
Phân kể từ hiện tại tại contending
Phân kể từ vượt lên trước khứ contended
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại contend contend hoặc contendest¹ contends hoặc contendeth¹ contend contend contend
Quá khứ contended contended hoặc contendedst¹ contended contended contended contended
Tương lai will/shall² contend will/shall contend hoặc wilt/shalt¹ contend will/shall contend will/shall contend will/shall contend will/shall contend
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại contend contend hoặc contendest¹ contend contend contend contend
Quá khứ contended contended contended contended contended contended
Tương lai were to contend hoặc should contend were to contend hoặc should contend were to contend hoặc should contend were to contend hoặc should contend were to contend hoặc should contend were to contend hoặc should contend
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại contend let’s contend contend
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.