disposition là gì

/dispə´ziʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự bố trí, sự sắp xếp, cơ hội bố trí, cơ hội tía trí
( số nhiều) (quân sự) tiếp hoạch; sự sẵn sàng, cơ hội sắp xếp lực lượng (tấn công hoặc chống ngự)
Sự sử dụng, sự tuỳ ý sử dụng
to have something at one's disposition
có vật gì được tuỳ ý sử dụng
Khuynh phía, thiên hướng; ý định
to have a disposition to tướng something
có khuynh phía (thiên hướng) về kiểu gì
Tính tình, tính cách, tính khí
to be of a cheerful disposition
có tính khí vui mừng vẻ
Sự bán; sự chuyển nhượng ủy quyền, sự nhượng lại
disposition of property
sự chuyển nhượng ủy quyền tài sản
Sự sắp xếp của trời; mệnh trời

Chuyên ngành

Toán & tin tưởng

sự xắp đặt

Kỹ thuật công cộng

sắp đặt
sự tía trí

Kinh tế

chuyển nhượng
disposition of property
sự chuyển nhượng ủy quyền tài sản
quyền sử dụng
sự chào bán di
sự tùy ý sử dụng

Địa chất

sự bố trí, sự sắp xếp

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bag * , being , bent , bias , cast , character , complexion , constitution , cup of tea * , druthers , emotions , flash , frame of mind , groove * , habit , humor , identity , inclination , individualism , individuality , leaning , make-up , mind-set * , mood , nature , penchant , personality , predilection , predisposition , proclivity , proneness , propensity , readiness , spirit , stamp , temper , tendency , tenor , thing * , tone , type , vein , adjustment , classification , control , decision , direction , disposal , distribution , grouping , method , order , ordering , organization , placement , plan , regulation , sequence , temperament , makeup , partiality , squint , trend , turn , categorization , deployment , formation , layout , lineup , administration , affection , aptitude , arrangement , attitude , concept , diathesis , heart , idiosyncrasy , liquidation , management , willingness

Từ trái khoáy nghĩa