enrollment là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to enrol
Phân kể từ hiện nay tại enrolling
Phân kể từ vượt lên trước khứ enrolled
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại enrol enrol hoặc enrollest¹ enrols hoặc enrolleth¹ enrol enrol enrol
Quá khứ enrolled enrolled hoặc enrolledst¹ enrolled enrolled enrolled enrolled
Tương lai will/shall² enrol will/shall enrol hoặc wilt/shalt¹ enrol will/shall enrol will/shall enrol will/shall enrol will/shall enrol
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại enrol enrol hoặc enrollest¹ enrol enrol enrol enrol
Quá khứ enrolled enrolled enrolled enrolled enrolled enrolled
Tương lai were to enrol hoặc should enrol were to enrol hoặc should enrol were to enrol hoặc should enrol were to enrol hoặc should enrol were to enrol hoặc should enrol were to enrol hoặc should enrol
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại enrol let’s enrol enrol
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.