exacerbate là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to exacerbate
Phân kể từ hiện tại tại exacerbating
Phân kể từ quá khứ exacerbated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại exacerbate exacerbate hoặc exacerbatest¹ exacerbates hoặc exacerbateth¹ exacerbate exacerbate exacerbate
Quá khứ exacerbated exacerbated hoặc exacerbatedst¹ exacerbated exacerbated exacerbated exacerbated
Tương lai will/shall² exacerbate will/shall exacerbate hoặc wilt/shalt¹ exacerbate will/shall exacerbate will/shall exacerbate will/shall exacerbate will/shall exacerbate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại exacerbate exacerbate hoặc exacerbatest¹ exacerbate exacerbate exacerbate exacerbate
Quá khứ exacerbated exacerbated exacerbated exacerbated exacerbated exacerbated
Tương lai were to exacerbate hoặc should exacerbate were to exacerbate hoặc should exacerbate were to exacerbate hoặc should exacerbate were to exacerbate hoặc should exacerbate were to exacerbate hoặc should exacerbate were to exacerbate hoặc should exacerbate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại exacerbate let’s exacerbate exacerbate
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.