excluded là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to exclude
Phân kể từ hiện tại tại excluding
Phân kể từ quá khứ excluded
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại exclude exclude hoặc excludest¹ excludes hoặc excludeth¹ exclude exclude exclude
Quá khứ excluded excluded hoặc excludedst¹ excluded excluded excluded excluded
Tương lai will/shall² exclude will/shall exclude hoặc wilt/shalt¹ exclude will/shall exclude will/shall exclude will/shall exclude will/shall exclude
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại exclude exclude hoặc excludest¹ exclude exclude exclude exclude
Quá khứ excluded excluded excluded excluded excluded excluded
Tương lai were to exclude hoặc should exclude were to exclude hoặc should exclude were to exclude hoặc should exclude were to exclude hoặc should exclude were to exclude hoặc should exclude were to exclude hoặc should exclude
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại exclude let’s exclude exclude
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.