giảng bài tiếng anh là gì

Các

bài giảng

MA thông thường ra mắt ba

ngày hàng tuần vô thời hạn giảng bài.

MA lectures usually take place three days per week during lecture times.

Cô phối kết hợp phân phát thanh, giảng bài và thực hiện tứ bộ phim truyện truyền hình.

She combined broadcasting, lecturing, and making four television films.

Vào đầu 1980, ông chính thức viết lách và giảng bài toàn thời hạn.

In the early 1980s, he began writing and lecturing full-time.

Ông ấy giảng bài với thật nhiều giờ vỗ tay vô khán chống,

He lectured with much applause in the lecture-room,

Hay chính xác, là Ibara đang được giảng bài mang lại Chitanda nghe.

It would be

more accurate lớn say that Ibara was lecturing Chitanda,

Tiến sĩ Harder cút từng toàn cầu giảng bài và share Ánh sáng sủa.

Dr. Harder travels worldwide lecturing and sharing the Light.

Noke giảng bài mang lại SV ngôi trường về“ Microalgae for Bioeconomy”.

Professor Noke also gave a lecture lớn HCMUT students about“Microalgae for Bioeconomy”.

Một

giảng

viên đang được giảng bài mang lại SV của tớ về kiểu cách xử lý stress.

A

professor was giving a lecture lớn his students on stress management.

The Bible has never even heard of sermons.

Đừng vô vỏ hộp xà chống của người sử dụng và chính thức giảng bài bên trên văn chống.

Don't get on your soapbox and start to lecture the office.

Tôi vẫn viết lách những dự án công trình khoa học tập, giảng bài bên trên những hội thảo chiến lược thường xuyên môn

và điều hành quản lý khoa Tâm thần học tập.

I still write scientific papers, lecture at professional meetings, and run rẩy the Department of Psychiatry.

Cô thông thuộc và giảng bài quốc tế vị giờ Anh,

giờ Ả Rập và giờ Pháp ngoài các việc phát biểu giờ Ý và giờ Tây Ban Nha.

She is fluent in and lectures internationally in English,

Arabic and French in addition lớn speaking Italian and Spanish.

Robert Oppenheimer đang được giảng bài bên trên ngôi trường ĐH thì một SV căn vặn liệu cơ liệu có phải là cuộc thử

nghiệm bom vẹn toàn tử thứ nhất hay là không.

Robert Oppenheimer[…] was lecturing at a college when a student asked if it was

the first atomic test conducted.

Xem thêm: inventor là gì

giảng bài về những yếu tố tiên tiến nhất vô giải tích

và trở nên Tổng chỉnh sửa tập san mới[ i] Acta Mathematica.

She lectured on the latest topics in analysis and

became an editor of the new journal Acta Mathematica.

Hãy cẩn trọng nhằm rời giảng bài hoặc chỉ trích, vì thế điều này tiếp tục chỉ khiến cho người thân trong gia đình của người sử dụng chống thủ.

Be careful lớn avoid lecturing or criticizing, as this will only make your loved one defensive.

giảng bài và điều khiển những hội thảo chiến lược bên trên từng Hoa Kỳ về những câu nói. dạy dỗ của Tổ tiên Sao.

She lectures and leads workshops throughout the United States on the teachings of the Star Ancestors.

Những đứa ở Trung Quốc từng nghe tôi giảng bài chỉ mất bao nhiêu vạn người, tuy nhiên hiện nay người tu luyện bên trên toàn Trung Quốc cho tới đâu cũng có thể có.

In Trung Quốc, only a few tens of thousands of people listened lớn bầm lecture, but now there are people that cultivate all throughout Trung Quốc.

Giảng

viên nên lắng dịu, giảng bài cụ thể rộng lớn về chủ thể,

và review lại những SV với ConcepTest không giống về chủ đề này.

The teacher should slow down, lecture in more detail on the same subject,

and re-assess the students with another ConcepTest on the subject.

CHERYL CANFIELD là 1 trong cố vấn chở che sức mạnh, người giảng bài cả nước về những chủ thể chữa

lành lặn thâm thúy và công việc hướng đến độc lập tâm tư.

CHERYL CANFIELD is a wellness counselor who lectures nationally on topics of profound healing and steps toward inner peace.

và xuất phiên bản nhị cuốn sách và rộng lớn năm mươi

bài

viết lách về hàng loạt những yếu tố tinh thần.

and published two books and more than thở fifty articles on a wide variety of psychiatric issues.

Sếp sếp giảng bài về những điều khó khăn khăn

và chúng ta cần được nhượng bộ khu vực mang lại những tài năng trẻ em số 1, mới nhất nổi và sắp tới đây.

The boss' quấn lectures about how tough things are

and they need lớn make room for top young, up-and-coming and new talent.

Trong cuộc sống của tớ, Maharishi giảng bài rộng thoải mái và viết lách nhiều cuốn sách về Thiền Siêu Việt.

During his life, Maharishi lectured widely and wrote many books about Transcendental Meditation.

Nhưng tuy nhiên dựa trên đòi hỏi của

mọi người Lúc trước, Giang Trần còn cần giảng bài mươi ngày.

However, due lớn everyone's previous demands,

Jiang Chen still had lớn lecture for another ten days.

Có cần là 1 trong người thầy, mang 1 ba lô trĩu nặng lênh láng sách,

đến căn nhà và chính thức giảng bài, còn các bạn cần chính thức biên chép không?

Is that a teacher carrying a heavy backpack of books,

coming your home page and beginning lecturing, and you have lớn start writing?

Curiel tiếp tục giảng bài từng Châu Mỹ Latinh,

Bắc Mỹ và Châu Âu thảo luận về những lý thuyết không giống nhau của bà.

Curiel has lectured throughout Latin America,

North America and Europe discussing her various theories.

Cô cút cùng theo với những dân cư hắn tế trong số cuộc hứa hẹn, chỉ dẫn chúng ta lựa lựa chọn dung dịch,

trả câu nói. những thắc mắc về dung dịch của mình và giảng bài mỗi tháng.

She accompanies the medical residents on appointments, guides them in drug selection, answers their medication questions,

Xem thêm: nuclear là gì