go belly up là gì

Xin chào khách hàng theo đòi dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 56 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tự Hằng Tâm và Brandon phụ trách móc.


The two idioms we’re learning today are GO BELLY-UP and TONGUE-TIED.

Bạn đang xem: go belly up là gì

Trong bài học kinh nghiệm ngày hôm nay, nhị trở thành ngữ tao học tập là GO BELLY-UP và TONGUE-TIED.

Mike’s friend Ted is strongly business-minded. He’s eager đồ sộ make money and has lofty dreams. He wants đồ sộ become a famous entrepreneur and build a big company, bigger than vãn all the companies he knows. His energy and determination are necessary for his success, but that’s not all. His success is not assured just because he has those qualities. Much more is needed. Two years ago, Ted got a business loan from the ngân hàng and many private loans from relatives and friends đồ sộ start his luxury furniture company. He was aiming not only on local consumption but also on international export.

Bạn Mike, Ted, đem óc thương nghiệp rộng lớn. Anh tao hăng say thực hiện chi phí và đem nằm mê vô cùng cao. Anh ham muốn trở nên đại người kinh doanh, xây cất một doanh nghiệp lớn to hơn những doanh nghiệp lớn anh biết. Anh đem tích điện và quyết tâm, tuy nhiên thế ko đầy đủ. Còn cần thiết nhiều hơn thế nữa. Hai năm trước đó trên đây, Ted vay mượn chi phí căn nhà băng, vay mượn chi phí tăng cá nhân, bọn họ mặt hàng và bằng hữu nhằm xây cất một doanh nghiệp lớn thiết kế bên trong hạng lịch sự. Anh tao đem mục tiêu ko nên chỉ mang đến dung nạp nội địa mà còn phải xuất cảng toàn thị trường quốc tế.

MIKE: Mai Lan. Did you see Ted at the các buổi party yesterday?

Mai Lan. Cô đem thấy Ted ở buổi tiệc ngày qua không?

MAI LAN: You mean Lynn’s birthday các buổi party at her parents’ house?

Anh ham muốn thưa tiệc sinh nhật Lynn tận nhà cha mẹ cô cơ hả?

MIKE: That’s right. Ted was there. I talked đồ sộ him for a while, but didn’t introduce him đồ sộ you because he looked quite unhappy. He didn’t seem enthusiastic about engaging in conversation.

Đúng cơ. Ted đem ở cơ. Tôi rỉ tai với anh tao một khi, tuy nhiên ko trình làng anh với cô, vì thế anh tao nom buồn, không tồn tại vẻ nhiệt huyết rỉ tai với quý khách.

MAI LAN: Why? What happened?

Tại sao vậy? Có chuyện gì thế?

MIKE: Two years ago, he mix up a big furniture company, not a regular, but a luxury one, a huge investment.

Cách trên đây 2 năm, anh lập nên một doanh nghiệp lớn trang trí thiết kế bên trong rộng lớn, ko nên loại thông thường tuy nhiên thiệt lịch sự, góp vốn đầu tư rộng lớn lắm.

MAI LAN: Where did he get the money? Is he superrich?

Anh tao lấy chi phí ở đâu? Anh giầu xụ hả?

MIKE: Not really. He borrowed from the ngân hàng, from relatives and friends. His company’s grand opening was in the news.

Không hẳn như vậy. Anh tao vay mượn chi phí ngân hàng, vay mượn bà con cái bằng hữu. Lễ khai trương thành lập doanh nghiệp lớn của anh ấy đem đăng bên trên báo cơ.

MAI LAN: Wow! How impressive. Then why was he sad? He should be happy and proud.

Ố ồ. Gây tuyệt vời cơ. Vậy vì sao anh tao lại buồn? Anh nên sướng và hãnh diện chứ.

MIKE: Well. This company went belly-up!

Ồ. Công ty của anh ấy tao vẫn “go belly-up”!

MAI LAN: Go belly-up? What’s that?

Go belly-up? Nghĩa là gì thế?

MIKE: Well. It’s quite a descriptive idiom. When an animal lies on its back, with the belly up, that is the stomach facing up, what happened? A fish in water for example; when it’s not swimming but lies with the belly facing up, what happened đồ sộ the fish?

Ồ. Đó là 1 trở thành ngữ thao diễn mô tả khá rõ rệt. Khi một loài vật nằm ngửa lưng, nhằm bụng rời khỏi, là sao vậy? Con cá nội địa ví dụ điển hình, nó ko bơi lội tuy nhiên nằm ngửa lưng bụng. Vậy là sao?

MAI LAN: It’s dead, obviously.

Nó bị tiêu diệt rồi, rõ rệt quá.

MIKE: Right. Ted’s company died. A big failure, poor guy.

Đúng. Công ty của Ted bị tiêu diệt. Thất bại nặng trĩu. Thương anh tao quá.

Xem thêm: time out là gì

MAI LAN: Spell out the idiom for mạ.

Đánh vần kể từ này mang đến tôi.

MIKE: To go G-O belly B-E-L-L-Y up U-P. Belly is another word for stomach or abdomen.

To go G-O belly B-E-L-L-Y up U-P. Belly là 1 giờ cũng nhằm nói đến bụng, như stomach, abdomen.

MAI LAN: So, đồ sộ go belly-up means đồ sộ fail. Ted’s company went belly-up. It failed.

Vậy đồ sộ go belly-up tức là thất bại. Công ty của Ted went belly-up, thất bại.

MIKE: Correct. Now he is in debt. It’s not easy đồ sộ pay back such big loans.

Đúng cơ. Bây giờ anh tao nợ nần. Không dễ dàng trả lại những số vay mượn rộng lớn thế.

MAI LAN: Poor guy, really.

Thương anh tao thiệt.

MIKE: He took too great a risk. We wouldn’t dare doing the same.

Anh tao liều gàn quá. Như tất cả chúng ta thì không đủ can đảm thực hiện thế cơ.

MAI LAN: Ha! Ha! Of course not! We only earn enough đồ sộ live a decent life. Any big dreams would be impractical now.

Ha! Ha! Dĩ nhiên là ko. Chúng tao chỉ mò mẫm đầy đủ để sở hữu cuộc sống thường ngày ung dung. Những niềm mơ ước rộng lớn lúc này đều là ko thực tiễn.

MIKE: Someday, who knows?

Một ngày nào là cơ, ai biết được?

MAI LAN: Well. For now Ted is not happy. That is clear. Did he tell you about why his company went belly-up?

Ngay lúc này thì Ted ko sướng. Rõ quá. Anh tao đem thưa mang đến anh biết vì sao doanh nghiệp lớn của anh ấy thất bại ko ?

MIKE: No. My friends said he was tongue-tied about it.

Không. Các chúng ta tôi bảo anh tao tongue-tied về chuyện cơ.

MAI LAN: Tongue-tied?

Tongue-tied?

MIKE: Yes. Tongue T-O-N-G-U-E tied T-I-E-D. His tongue is tied, that is it’s difficult for him đồ sộ talk. He’s either too sad or too embarrassed.

Thế cơ. Tongue T-O-N-G-U-E tied T-I-E-D. Cái lưỡi anh tao bị buộc lại! Anh khó khăn thưa. cũng có thể vì thế buồn, hoàn toàn có thể bị thất lạc mặt mày.

MAI LAN: Ted started a big company hoping đồ sộ succeed. He didn’t expect it đồ sộ go belly-up, but it did!

Ted phanh một tập đoàn, hy vọng thành công xuất sắc. Anh tao ko thể tưởng tượng doanh nghiệp lớn tiếp tục thất bại, tuy nhiên nó vẫn thất bại.

MIKE: That’s right. So now he’s tongue-tied about it and feels very low-spirited.

Đúng thế. Bây giờ anh tao không thích nói đến doanh nghiệp lớn cơ và cảm nhận thấy xuống ý thức.

Xem thêm: family tiếng anh là gì

MAI LAN: Let’s pray he’ll recover from this situation.

Cầu mang đến anh tao bay ngoài cảnh này.

Hôm ni tất cả chúng ta vừa phải học tập nhị trở thành ngữ: GO BELLY-UP tức là THẤT BẠI và TONGUE-TIED tức là KHÓ NÓI. Hằng Tâm và Brandon van hứa hẹn tái ngộ quí vị vô bài học kinh nghiệm cho tới.