incur là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to incur
Phân kể từ hiện nay tại incurring
Phân kể từ quá khứ incurred
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại incur incur hoặc incurrest¹ incurs hoặc incurreth¹ incur incur incur
Quá khứ incurred incurred hoặc incurredst¹ incurred incurred incurred incurred
Tương lai will/shall² incur will/shall incur hoặc wilt/shalt¹ incur will/shall incur will/shall incur will/shall incur will/shall incur
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại incur incur hoặc incurrest¹ incur incur incur incur
Quá khứ incurred incurred incurred incurred incurred incurred
Tương lai were to incur hoặc should incur were to incur hoặc should incur were to incur hoặc should incur were to incur hoặc should incur were to incur hoặc should incur were to incur hoặc should incur
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại incur let’s incur incur
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.