interested là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to interest
Phân kể từ hiện tại tại interesting
Phân kể từ vượt lên trên khứ interested
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại interest interest hoặc interestest¹ interests hoặc interesteth¹ interest interest interest
Quá khứ interested interested hoặc interestedst¹ interested interested interested interested
Tương lai will/shall² interest will/shall interest hoặc wilt/shalt¹ interest will/shall interest will/shall interest will/shall interest will/shall interest
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại interest interest hoặc interestest¹ interest interest interest interest
Quá khứ interested interested interested interested interested interested
Tương lai were to interest hoặc should interest were to interest hoặc should interest were to interest hoặc should interest were to interest hoặc should interest were to interest hoặc should interest were to interest hoặc should interest
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại interest let’s interest interest
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.