interrupt là gì

/ɪntǝ'rʌpt/

Thông dụng

Ngoại động từ

Làm con gián đoạn, thực hiện đứt quãng
Ngắt lời
Án ngữ, chắn (sự nom...)
(điện học) ngắt

Chuyên ngành

Toán & tin

gián đoạn, đứt đoạn

Xây dựng

sự ngắt, ngắt, cắt

Cơ - Điện tử

Sự ngắt, (v) ngắt, tách, thực hiện con gián đoạn

Điện lạnh

sự thực hiện con gián đoạn

Điện tử & viễn thông

sự dừng dừng

Kỹ thuật cộng đồng

cắt
ngắt
(CPU) interrupt
sự ngắt
asynchronous interrupt
ngắt dị bộ
automatic interrupt
ngắt tự động động
CICP (communicationinterrupt control program)
chương trình điều khiển và tinh chỉnh ngắt truyền thông
class interrupt
ngắt lớp
command interrupt mode
chế phỏng ngắt lênh
command interrupt mode
chế phỏng ngắt lệnh
communication interrupt control program (CICP)
chương trình điều khiển và tinh chỉnh ngắt truyền thông
contingency interrupt
ngắt ngẫu nhiên
daisy chain interrupt
ngắt xích vòng
disabled interrupt
ngắt bị chặn
EIB (externalinterrupt block)
khối ngắt ngoài
EIRV (errorinterrupt request vector)
vectơ đòi hỏi ngắt lỗi
EIS (externalinterrupt support)
sự tương hỗ ngắt ngoài
End Of Interrupt/ End Of Identify/ End of Image (EOI)
Kết cổ động ngắt/Kết cổ động nhận dạng/Kết cổ động ảnh
error interrupt
ngắt báo lỗi
error interrupt
ngắt bởi lỗi
error interrupt request vector (EIRV)
vectơ đòi hỏi ngắt lỗi
external interrupt
ngắt ngoài
external interrupt
ngắt nước ngoài bộ
external interrupt tư vấn (EIS)
sự tương hỗ ngắt ngoài
external-interrupt block (EIB)
khối ngắt ngoài
external-interrupt status word
từ tình trạng ngắt ngoài
First Level Interrupt Handler (FLIH)
bộ xử lý ngắt nút loại nhất
first-level interrupt handler (FLIH)
bộ xử lý ngắt vướng loại nhất
FLIH (first-level interrupt handler)
bộ điều khiển và tinh chỉnh ngắt nút loại nhất
hardware interrupt
ngắt phần cứng
hardware interrupt
sự ngắt bởi phần cứng
I/O interrupt request vector (IOIRV)
vectơ đòi hỏi ngắt nhập/xuất
ICB (interruptcontrol block)
khối điều khiển và tinh chỉnh ngắt
idle interrupt
ngắt idle
idle interrupt
ngắt ko hoạt động
idle interrupt
ngắt rỗi
IH (interrupthandler)
bộ xử lý ngắt
input/output interrupt
ngắt nhập/xuất
input/output interrupt
ngắt ra/vào
input/output interrupt
ngắt vào/ra
input/output interrupt
sự ngắt nhập/xuất
input/output interrupt identification
sự nhận dạng ngắt nhập/xuất
input/output interrupt identification
sự nhận dạng ngắt ra/vào
input/output interrupt indicator
bộ chỉ báo ngắt nhập/xuất
input/output interrupt indicator
bộ chỉ báo ngắt ra/vào
internal interrupt
ngắt trong
Interrupt ( enable ) Flag (IF)
cờ (cho phép) ngắt
interrupt acknowledge
báo nhận ngắt
Interrupt Acknowledge (INTA)
báo nhận ngắt
interrupt confirmation
sự xác nhận ngắt
interrupt control block
khối điều khiển và tinh chỉnh ngắt
Interrupt Control Block (ICB)
khối điều khiển và tinh chỉnh ngắt
interrupt control routine
đoạn lịch trình điều khiển và tinh chỉnh ngắt
interrupt control routine
thủ tục điều khiển và tinh chỉnh ngắt
interrupt control unit
bộ điều khiển và tinh chỉnh ngắt
interrupt controller
bộ điều khiển và tinh chỉnh ngắt
Interrupt Controller (IC)
bộ điều khiển và tinh chỉnh ngắt
interrupt descriptor table
bảng tế bào miêu tả ngắt
Interrupt Descriptor Table (IDT)
bảng tế bào miêu tả ngắt
interrupt enable flip-flop
lật được chấp nhận ngắt
interrupt flag
cờ ngắt
interrupt gate
cổng ngắt
interrupt handler
bộ quản lý điều hành ngắt
interrupt handler
bộ điều khiển và tinh chỉnh ngắt
interrupt handler
trình xử lý ngắt
interrupt handler (IH)
chương trình xử lý ngắt
interrupt handling
sự xử lý ngắt
Interrupt if Overflow occurs (INTO)
ngắt nếu như xẩy ra tràn
interrupt level
mức ngắt
interrupt line
dòng ngắt
interrupt list
danh sách ngắt
interrupt location
địa chỉ ngắt
interrupt location
vị trí ngắt
interrupt mask
mạng bao phủ ngắt
interrupt mask
mặt nạ ngắt
interrupt mask bit
bit xuất hiện nạ ngắt
Interrupt Mask Registers (IMR)
các cỗ ghi mùng chắn ngắt
interrupt packet
bó ngắt
interrupt priorities
quyền ưu tiên ngắt
interrupt priorities
ưu tiên ngắt
interrupt priority
sự ưu tiên ngắt
interrupt priority
ưu tiên ngắt
interrupt priority level
mức ưu tiên ngắt
interrupt queue processor
bộ xử lý sản phẩm ngắt
interrupt request
sự đòi hỏi ngắt
interrupt request (IRQ)
tín hiệu đòi hỏi ngắt
Interrupt ReQuest Level (IRQL)
mức đòi hỏi ngắt
interrupt request line
đường thỉnh cầu ngắt
Interrupt ReQuest line (IRQ)
đường chạc đòi hỏi ngắt
interrupt request lines
đường đòi hỏi ngắt
interrupt request register
thanh ghi đòi hỏi ngắt
interrupt request-IRQ-lines
đường chạc đòi hỏi ngắt
Interrupt Sender Receiver (ISR)
máy phát-máy thu ngắt
interrupt service
dịch vụ ngắt
interrupt service routine
thủ tục công ty ngắt
interrupt service routine
thường trình công ty ngắt
Interrupt Service Routines (ISR)
các thông thường trình công ty ngắt
interrupt signal
tín hiệu ngắt
Interrupt Status Register (ISR)
bộ ghi tình trạng ngắt
interrupt system
hệ ngắt
interrupt system
hệ thống ngắt
interrupt time
thời gian giảo ngắt
interrupt trap
bẫy ngắt
interrupt vector
hướng lượng ngắt
interrupt vector
vectơ ngắt
interrupt vector table
bảng vectơ ngắt
interrupt vectoring
sự tạo ra vectơ ngắt
interrupt-driven
điều khiển vì thế ngắt
interrupt-driven
truyền động vì thế ngắt
interrupt-driven (a-no)
phương thức ngắt
interrupt-driven system
hệ điều khiển và tinh chỉnh vì thế ngắt
interrupt-driven system
hệ kích vì thế ngắt
IOIRV (input/output interrupt request vector)
vectơ đòi hỏi ngắt nhập/xuất
IOIRV (input/output interrupt request vector)
vectơ đòi hỏi ngắt vào/ ra
IRQ (InterruptReQuest)
ngắt (IRQ)
Load Interrupt Descriptor Table (LIDT)
bảng tế bào miêu tả ngắt tải
maskable interrupt
ngắt chắn được
maskable interrupt
ngắt bao phủ được
maskable interrupt
ngắt hoàn toàn có thể che
maskable interrupt
ngắt khả ngụy
master control interrupt
ngắt điều khiển và tinh chỉnh chính
nested interrupt
ngắt lồng nhau
NMI (nanmaskableinterrupt)
ngắt ko bao phủ được
NMI (nonmaskableinterrupt)
ngắt ko bao phủ được
non-maskable interrupt
ngắt bất khả ngụy
non-maskable interrupt
ngắt ko bao phủ được
non-maskable interrupt (NMI)
ngắt ko chắn được
Non-Maskable Interrupt (NMI)
ngắt ko bao phủ được
non-priority interrupt
ngắt ko ưu tiên
operator interrupt
ngắt người thao tác
operator-initiated interrupt
ngắt bởi người thao tác
parity interrupt
ngắt chẵn lẻ
PCL (programcontrolled interrupt)
ngắt điều khiển và tinh chỉnh vì thế chương trình
PIC (Programmableinterrupt controller)
bộ điều khiển và tinh chỉnh ngắt lập trình sẵn được
PIRV (programmedinterrupt request vector)
vectơ đòi hỏi ngắt được lập trình
polled interrupt
ngắt (khỏi) vòng
power interrupt
sự ngắt mối cung cấp điện
power supply interrupt
sự ngắt mối cung cấp nuôi
priority interrupt
ngắt ưu tiên
Priority Interrupt Controller/Programmable Interrupt Controller (PIC)
Bộ điều khiển và tinh chỉnh ngắt ưu tiên/Bộ điều khiển và tinh chỉnh ngắt hoàn toàn có thể lập trình
priority interrupt level
mức ngắt ưu tiên
priority interrupt table
bảng ngắt ưu tiên
Procedure Interrupt - End - Of - Message (PRI-EOM)
ngắt giấy tờ thủ tục - kết cổ động tin cậy báo
Procedure Interrupt - Multipage Signal (PRI-MPS)
ngắt giấy tờ thủ tục - tín hiệu nhiều trang
process interrupt
sự ngắt quá trình
process interrupt signal
tín hiệu ngắt quá trình
process interrupt signal
tín hiệu ngắt tiến bộ trình
processing interrupt
ngắt xử lý
processor error interrupt
ngắt lỗi cỗ xử lý
processor interrupt
ngắt cỗ xử lý
program kiểm tra interrupt
ngắt đánh giá chương trình
program controlled interrupt (PCI)
ngắt điều khiển và tinh chỉnh vì thế chương trình
programmable interrupt controller (PIC)
bộ điều khiển và tinh chỉnh ngắt lập trình sẵn được
programmed interrupt request vector (PIRV)
vectơ đòi hỏi ngắt được lập trình
recovery interrupt
ngắt khôi phục
relocation interrupt
ngắt xác định lại
reverse interrupt
ngắt ngược
Reverse Interrupt (RVI)
ngắt nghịch ngợm đảo
reverse interrupt character
ký tự động ngắt ngược
second-level interrupt handler (SLIH)
bộ xử lý ngắt cấp cho hai
Set Interrupt Flag (STI)
cờ xác lập ngắt
SLIH (second-level interrupt handler)
bộ xử lý ngắt cấp cho hai
software interrupt
ngắt phần mềm
supervisor interrupt
ngắt lịch trình giám sát
system interrupt
ngắt hệ thống
task interrupt control
điều khiển ngắt tác vụ
transmission interrupt
ngắt truyền
Un-numbered Interrupt (UI)
ngắt ko tiến công số
unsolicited interrupt
ngắt không áp theo yêu thương cầu
vector interrupt
ngắt theo dõi vectơ
vectored interrupt
ngắt theo dõi hướng
vectored interrupt
ngắt theo dõi vectơ
VEIB (virtualexternal interrupt block)
khối ngắt ảo ngoài
virtual external interrupt block (VEIB)
khối ngắt ảo ngoài
ngắt (cung lửa điện)
ngắt điện
ngừng (tarô)
làm đứt quãng
làm con gián đoạn
sự tách mạch
sự ngắt
hardware interrupt
sự ngắt bởi phần cứng
input/output interrupt
sự ngắt nhập/xuất
power interrupt
sự ngắt mối cung cấp điện
power supply interrupt
sự ngắt mối cung cấp nuôi
process interrupt
sự ngắt quá trình

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
arrest , barge in , break , break in , break off , break train of thought , bust in , butt in * , kiểm tra , chime in * , come between , crash , crowd in , cut , cut in on , cut off * , cut short * , defer , delay , disconnect , discontinue , disjoin , disturb , disunite , divide , edge in , get in the way , halt , heckle , hinder , hold up , horn in , impede , in , infringe , inject , insinuate , intrude , lắc aside , obstruct , prevent , punctuate , put in , separate , máy chủ , shortstop , stay , stop , suspend , work in , cease , terminate , chime in , chip in , cut in , bother , disrupt , intercept , interfere , interject , intermit , interpose , intervene , pretermit , stall , supervene , thwart , upset , violate