parcel là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to parcel
Phân kể từ hiện tại tại parcelling
Phân kể từ vượt lên khứ parcelled
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại parcel parcel hoặc parcellest¹ parcels hoặc parcelleth¹ parcel parcel parcel
Quá khứ parcelled parcelled hoặc parcelledst¹ parcelled parcelled parcelled parcelled
Tương lai will/shall² parcel will/shall parcel hoặc wilt/shalt¹ parcel will/shall parcel will/shall parcel will/shall parcel will/shall parcel
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại parcel parcel hoặc parcellest¹ parcel parcel parcel parcel
Quá khứ parcelled parcelled parcelled parcelled parcelled parcelled
Tương lai were to parcel hoặc should parcel were to parcel hoặc should parcel were to parcel hoặc should parcel were to parcel hoặc should parcel were to parcel hoặc should parcel were to parcel hoặc should parcel
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại parcel let’s parcel parcel
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.