please nghĩa là gì

Bản dịch

Could you please bring this vĩ đại the laundry room vĩ đại be cleaned?

expand_more Làm ơn đem đặc điểm này xuống chống giặt ủi và giặt mang lại tôi.

Bạn đang xem: please nghĩa là gì

I would lượt thích vĩ đại buy a___ vĩ đại __[location]__ please.

Làm ơn mang lại tôi một ___ cho tới _[điểm đến]_.

I would lượt thích vĩ đại have _[beverage]_, please.

Làm ơn mang lại tôi _[tên trang bị uống]_.

Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.

expand_more Chúng tôi xin gửi câu nói. phân tách buồn thâm thúy nhất cho tới anh chị trong mỗi giờ khắc trở ngại này.

Please find my résumé / CV attached.

Xin phấn chấn lòng coi résumé/CV đính thêm kèm cặp nhằm hiểu thêm vấn đề cụ thể.

Should you need any further information, please bởi not hesitate vĩ đại liên hệ má.

Nếu các cụ cần thiết thêm thắt vấn đề gì, xin chớ ngần lo ngại liên hệ với tôi.

Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.

expand_more Chúng tôi xin gửi câu nói. phân tách buồn thâm thúy nhất cho tới anh chị trong mỗi giờ khắc trở ngại này.

Please find my résumé / CV attached.

Xin phấn chấn lòng coi résumé/CV đính thêm kèm cặp nhằm hiểu thêm vấn đề cụ thể.

Should you need any further information, please bởi not hesitate vĩ đại liên hệ má.

Nếu các cụ cần thiết thêm thắt vấn đề gì, xin chớ ngần lo ngại liên hệ với tôi.

Could you please bring this vĩ đại the laundry room vĩ đại be cleaned?

expand_more Làm ơn đem đặc điểm này xuống chống giặt ủi và giặt mang lại tôi.

I would lượt thích vĩ đại buy a___ vĩ đại __[location]__ please.

Làm ơn mang lại tôi một ___ cho tới _[điểm đến]_.

I would lượt thích vĩ đại have _[beverage]_, please.

Làm ơn mang lại tôi _[tên trang bị uống]_.

Ví dụ về phong thái dùng

Should you need any further information, please bởi not hesitate vĩ đại liên hệ má.

Nếu các cụ cần thiết thêm thắt vấn đề gì, nài chớ ngần lo ngại liên hệ với tôi.

If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!

Nếu tôi bị không phù hợp món ăn, thực hiện ơn lấy dung dịch tôi nhằm vô túi/túi áo xống.

Please return a signed copy of the contract no later phàn nàn 10 days of the receipt date.

Vui lòng gửi lại mang lại Cửa Hàng chúng tôi bạn dạng phù hợp đồng sở hữu chữ ký trong khoảng 10 ngày sau khoản thời gian cảm nhận được.

Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.

Chúng tôi nài gửi câu nói. phân tách buồn thâm thúy nhất cho tới anh chị trong mỗi giờ khắc trở ngại này.

If we can be of any further assistance, please let us know.

Nếu Cửa Hàng chúng tôi hoàn toàn có thể tương hỗ được gì mang lại ông/bà, nài hãy mang lại Cửa Hàng chúng tôi biết.

For further information please consult our trang web at…

Để hiểu thêm vấn đề cụ thể, phấn chấn lòng rẽ thăm hỏi trang web của Cửa Hàng chúng tôi bên trên...

If you have already sent your payment, please disregard this letter.

Nếu quí khách hàng tiếp tục tổ chức giao dịch, phấn chấn lòng bỏ dở thư này.

Xem thêm: Tìm Hiểu Game Bài Tiến Lên Miền Nam Tại IWIN68

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?

Ông/bà phấn chấn lòng gửi xác nhận ngày ship hàng và giá chỉ qua loa fax.

Could you please bring this vĩ đại the laundry room vĩ đại be cleaned?

Làm ơn đem đặc điểm này xuống chống giặt ủi và giặt mang lại tôi.

If you need any additional assistance, please liên hệ má.

Nếu ông/bà sở hữu vướng mắc gì, nài phấn chấn lòng tương tác với tôi.

Please confirm in writing.

Chúng tôi rất rất khao khát cảm nhận được xác nhận đặt mua thành công xuất sắc kể từ phía doanh nghiệp lớn ông/bà. Vui lòng xác nhận qua loa văn bạn dạng ghi chép.

Could you please tell má your place and date of birth?

Cho tôi biết điểm ở và ngày sinh của người tiêu dùng được không?

Please find my résumé / CV attached.

Xin phấn chấn lòng coi résumé/CV đính thêm kèm cặp nhằm hiểu thêm vấn đề cụ thể.

Please liên hệ má - my direct telephone number is…

Xin hãy tương tác thẳng với tôi qua loa số điện thoại thông minh...

Could you please bring another blanket/pillow/towel?

Làm ơn đem mang lại tôi thêm thắt một chiếc chăn/gối/khăn tắm.

Please add má on...messenger. My username is…

Hãy add bản thân qua loa... Tên thông tin tài khoản của tôi bên trên này đó là...

I would lượt thích an appointment with Mr Smith please.

Làm ơn mang lại tôi bịa lịch hứa với ông Nguyễn Văn A.

Could you please prepare the dish without ____?

Cho tôi số này tuy nhiên chớ mang lại ___ giành được không?

Please send your payment promptly.

Ông/bà hãy phấn chấn lòng nhanh gọn dứt giấy tờ thủ tục giao dịch.

Please reply as soon as possible because…

Tôi rất rất khao khát sớm cảm nhận được trả lời của ông/bà vì như thế...

Ví dụ về đơn ngữ

Everyone is given equal opportunities and accessibility and are then không tính tiền vĩ đại bởi what they please with it.

Please place new entries by category, and by how commonly you think they are performed.

For more details, please see the 420 format demonstration in the bottom section of this article.

Please prepare your own music for your performance.

Fill in the background info too, please, vĩ đại make this article useful.

She will be pleased with the kết thúc product and will enjoy its success.

The market appears vĩ đại be pleased with the results and the shares opened the day around 1% higher.

Even in our own domestic system, not everybody is going vĩ đại be pleased with a sentence.

Xem thêm: file là gì

Fans of thoughtful, well-crafted science-fiction had much vĩ đại be pleased with in 2009.

I can only be pleased with his decision vĩ đại stay at the club.