popular là gì

Trong quy trình học tập giờ Anh, chắc rằng chúng ta vẫn phát hiện kể từ popular trong số bài bác luyện hoặc vô tiếp xúc mỗi ngày. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cầm rõ popular cút với giới kể từ gì chưa? Và đem những giới kể từ gì thông thường gặp gỡ với popular và những cấu tạo cút kèm với popular là gì?  Sau trên đây, hãy nằm trong IELTS Vietop mò mẫm hiểu tức thì nhé! 

1. Popular là gì? 

Bạn đang xem: popular là gì

Trong giờ Anh, popular tức là phổ cập, có tiếng, được yêu thương mến.

Popular (adj) /ˈpɒp.jə.lər/: Liked, enjoyed, or supported by many people

E.g:

 • He’s the most popular teacher in school.
 • Jeny is the most popular teacher in school.
 • It’s the good weather that makes Da Nang such a popular tourist destination.

2. Popular cút với giới kể từ gì?

Popular cút với giới kể từ gì? Hãy nằm trong mò mẫm hiểu tức thì tại đây nhé!

Popular cút với giới kể từ gì
Popular cút với giới kể từ gì

2.1. Popular with 

Cấu trúc: 

Popular with somebody

Ý nghĩa: Popular with đem tức thị có tiếng, phổ cập với ai.

E.g:

 • How popular is Black Pink with teenagers?
 • That tuy vậy was popular with people from my father’s generation.

2.2. Popular among

Cấu trúc: 

Popular among somebody


Ý nghĩa: Nổi giờ, phổ cập vô group người nào là ê.

E.g:

 • Milk tea is more and more popular among younger adults.
 • How popular is Ronaldo among teenagers?

2.3. Popular for

Cấu trúc: 

Popular for something

Ý nghĩa: Nổi giờ, phổ cập vì như thế điều gì

E.g:

 • This store is popular for healthy meals.
 • India is popular for its multicultural society.

2.4. Popular as

Cấu trúc: 

Popular as something

Ý nghĩa: có tiếng, phổ cập như vật gì, được nổi tiếng là kiểu gì

E.g:

 • Milo cube is popular as a snack food during break time.
 • Coconut oil is popular as a natural skin moisturizer.

Xem thêm:

 • Phrasal verb with of
 • This is the first time
 • Bảng vần âm giờ Anh

3. Trái nghĩa với popular

Trong giờ Anh, tao hoàn toàn có thể dùng một trong những kể từ sau với ý nghĩa sâu sắc trái ngược ngược với popular, hãy nằm trong mò mẫm hiểu nhé.

Unpopular (adj) /ʌnˈpɒp.jə.lər/: not liked by many people; đem tức thị ko được yêu thương mến, ko được ưa chuộng

E.g:

 • Jeny is unpopular with the students.
 • He shared unpopular opinions about The Sims 4.

4. Đồng nghĩa với popular

Đồng nghĩa với popular
Đồng nghĩa với popular

4.1. Common

Common (adj) /ˈkɒm.ən/: the same in a lot of places or for a lot of people: phổ cập, thông thường

E.g:

 • Sam is a common name in this area. 
 • Hybrid working has become increasingly common.

Cấu trúc 1: 

Common in somebody/ something

Ý nghĩa: phổ cập vô group người nào là đó/ vật gì đó

E.g:

 • The disease is very common in cats.
 • Tooth decay is very common in children.

Cấu trúc 2: 

Common đồ sộ somebody/ something

Ý nghĩa: phổ cập với ai

Xem thêm: remember nghĩa là gì

E.g:

 • This knowledge is common đồ sộ all of you.
 • These problems are common đồ sộ all our candidates.

4.2. Famous

Bên cạnh common, popular còn đồng nghĩa tương quan với kể từ famous. Vậy famous là gì?

Famous (adj) /ˈfeɪ.məs/: known and recognized by many people: nổi tiếng

E.g:

 • Jeny is one of the most famous names in music.
 • This was the tuy vậy that made her famous.

Cấu trúc 1: 

Famous for something

Ý nghĩa: có tiếng vì như thế điều gì

E.g:

 • Peter became internationally famous for his novels.
 • Marie Curie is famous for her contribution đồ sộ science.

Cấu trúc 2: 

Famous as somebody

Ý nghĩa: có tiếng với vai trò

E.g:

 • Keny was more famous as a writer phàn nàn as a singer.
 • He didn’t become famous as a novelist.

Xem ngay: Cách trừng trị âm ed vô giờ Anh chuẩn chỉnh nhất

5. Phân biệt popular, common, famous

Mặc cho dù những tính kể từ popular, common, famous đều đem ý nghĩa sâu sắc tương tự động vô giờ Việt tuy nhiên bọn chúng vẫn đang còn sự không giống nhau và nhiều khi ko thể thay cho thế cho nhau vô một trong những tình huống. 

Hãy nằm trong Vietop mò mẫm hiểu sự không giống nhau và cơ hội dùng cụ thể của từng kể từ nhé!

PopularCommonFamous
Ý nghĩaPhổ biến”– được không ít tình nhân mến, ưu thích.Phổ đổi mới – thường thì, thông thường xuyên xẩy ra.Nổi giờ – được nổi tiếng.
Ví dụSimon is the most popular teacher in our school.Salt and sugar are the two most common seasonings.Loch Ness is probably the most famous lake in Scotland

6. Một số cụm kể từ đi kèm theo với popular

Cụm từ/ trở nên ngữ Ý nghĩaVí dụ
Popular wisdomÝ kiến/ góc nhìn/ niềm tin yêu phổ cập được không ít người đồng ý, chấp nhậnPopular wisdom has it that higher oil prices are bad for economic growth.
Wildly/ extremely/ immensely popularRất phổ biến/ nổi tiếngThis restaurant is immensely popular with tourists. Green roofs are extremely popular in Europe.
Always/ enduringly/ eternally popularLuôn luôn luôn phổ biến/ có tiếng, luôn luôn được yêu thương thíchSeaside holidays are always popular. Harry Potter is one of the most enduringly popular films of all time.

Xem ngay: Khoá học tập IELTS Cam kết 7.0+ Output đầu ra – Tăng tức thì 1.0 band score IELTS chỉ với sau 12 buổi học tập.

7. Bài luyện popular cút với giới kể từ gì?

Bài luyện phân chia động kể từ Bring
Bài tập

Chọn đáp án chính và điền vô khu vực trống

1. How popular is BTS ______ teenagers?

 • with
 • of
 • by

2.  Coffee is more popular ______ younger adults. 

 • for
 • of
 • among

3.  This vegetarian restaurant in Ha Noi is popular ______ healthy meals.

 • with
 • for
 • among

4. Vietnamese mixed rice paper is popular ______ a snack food during break time.

 • as
 • for
 • with

5. This market is extremely popular ______ drink-lovers.

 • for
 • by
 • with

6. Hearing loss is most common ______ people over the age of 65.

 • in
 • off
 • by

7. John became internationally famous ______ his novel.

 • by
 • in
 • for

8. Cavities are very common ______ children.

 • for
 • in
 • by

9. Simon was more famous ______ a chef phàn nàn as a blogger.

 • as
 • for
 • in

10. Titanic is popular ______ its star-cast, breath-taking twists and turns.

 • as
 • in
 • for

Trên đấy là tổng quan tiền về popular cút với giới kể từ gì? Cấu trúc popular, cách sử dụng của popular và bài bác luyện áp dụng nhằm chúng ta xem thêm. Vietop chúc chúng ta ôn luyện ganh đua IELTS hiệu suất cao và thỏa sức tự tin nhập cuộc những kỳ ganh đua giờ Anh nhé! Hình như, những chúng ta có thể học tập tăng những kỹ năng ngữ pháp không giống bên trên thể loại IELTS Grammar nhé. 

Xem thêm: pineapple là gì