press là gì

/pres/

Thông dụng

Danh từ

Sự nghiền, sự nén, sự bóp, sự ấn
a press of the hand
cái bóp tay
to give something a slight press
bóp nhẹ nhàng đồ vật gi, ấn nhẹ nhàng dòng sản phẩm gì
Đám tấp nập, sự tấp nập đúc; sự tất bật, sự khẩn trương, mức độ nghiền (của công việc)
to be lost in the press
bị lạc nhập chỗ đông người chen chúc
Doanh nghiệp in (và sản xuất) sách, báo mạng toan kỳ
Sự thúc giục nghiền, sự tất bật, sự vớ bật
there is a great press of business
công việc rất là tất bật vớ bật
Cuộc lếu chiến, cuộc loàn đả (trong một trận tấn công nhau)
Máy nghiền, máy nén
a cider-press
máy nghiền táo
hydraulic press
máy nghiền người sử dụng mức độ nước
Máy in (như) printing press; xí nghiệp in; thuật in; sự in
in the press
đang in (sách...)
to send (go, come) đồ sộ the press
đưa in, lấy in
to correct the press
chữa những lỗi in
to sign for press
ký mang đến in
( the Press) báo chí
freedom of the press
quyền tự tại báo chí
to be favourably noticed by the press; đồ sộ have a good press
được báo mạng ca ngợi
Tủ đóng góp nhập tường; tủ đứng nhiều ngăn (để ăn mặc quần áo, giấy tờ...)
(hàng hải) sự căng hết
press of salt (canvas)
sự căng không còn buồm
(sử học) sự bắt lính
the Press Association (PA)
hãng Thông tấn Anh

Ngoại động từ

Ép, nén, bóp, ấn
to press grapes
ép nho
to press juice from (out of) orange
ép (vắt) cam lấy nước
to press the trigger of a gun
bóp cò súng
to press the button
ấn nút, bấm nút (cho máy chạy, bấm chuông năng lượng điện...); (nghĩa bóng) khởi điểm, quyết định
Là, ủi
to press clothes
là quần áo
Ép chặt, ghì chặt, siết chặt, ôm chặt, bóp chặt
to press someone's hand
siết chặt tay ai
to press someone đồ sộ one's heart
ôm chặt ai nhập lòng
Thúc nghiền, thúc giục bách, dồn ép
to press an attack
dồn dập tấn công
to press the enemy hard
dồn nghiền kẻ địch
to be hard pressed
bị thúc giục ép; bị lâm vào tình thế cảnh khó khăn khăn
to be pressed with questions
bị chất vấn dồn
Thúc giục, thúc giục, khẩn hoản, nề hà nghiền (ai thực hiện gì)
to press someone for something
nài nghiền ai lấy dòng sản phẩm gì
to press someone đồ sộ bởi something
thúc giục ai thực hiện dòng sản phẩm gì
to press a gift upon someone
nài nghiền ai nên nhận phần quà tặng
to press an opinion upon someone
ép ai nên theo dõi ý kiến
Nhấn mạnh
to press the question
nhấn mạnh nhập vấn đề
Đè nặng
to press the mind
đè nặng nề lên tâm trí
(sử học) bắt (lính); (nghĩa bóng) lấy, tước đoạt đoạt
to press something into the service of...
tước đoạt đồ vật gi nhằm người sử dụng mang đến...
Trưng dụng (ngựa...)

Nội động từ

Ép, bóp, ấn
to press on a button
ấn nút (điện...)
Xúm xít, xúm xít, chen lấn, quây chặt lấy
to press round someone
xúm xít xung quanh ai, quây chặt lấy ai
Thúc giục, thúc giục nghiền, thúc giục bách
time presses
thì giờ thúc giục bách
nothing remains that presses
không còn tồn tại gì thúc giục bách, không hề lại việc gì nên thực hiện gấp
Hối hả, vội vàng, vớ bật
to press through a crowd
hối hả chen lấn ra đám đông
( + on, upon) đè nặng
to press upon one's mind
đè nặng nề lên tâm trí

Cấu trúc từ

to press down
ấn xuống, đè xuống, đè xuống
to press for
thúc giục, thúc giục bách, yên cầu thúc giục bách
to be pressed for money
túng quẫn
to be pressed for time
thiếu thì giờ, thì giờ eo hẹp
to press forward
hối hả, hấp tấp vã
to press on
To press forward
Thúc giục, thúc giục, thúc giục gấp
to press out
ép rời khỏi, vắt ra
to press up
xúm xít lại, xúm xít lại, quây chặt lại

Cơ khí & công trình

đè

Toán & tin yêu

nhấn, ấn, bấm (phím)

Nguồn không giống

  • press : Foldoc

Xây dựng

sự ấn

Kỹ thuật cộng đồng

nén
ép
ép đè kim (vải)
ép là
ép vắt
giập
ấn
máy dập
máy đập
máy ép
máy in
máy giập
máy nén
máy nén ép
sự dập
sự ép
sự nén
súng phun

Kinh tế

áp lực
áp suất
bã ép
ép
nén
sự nén

Nguồn không giống

  • press : Corporateinformation
Máy dập, máy nén, máy nghiền, máy in, (v) dập, nén,ép

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
columnist , correspondent , editor , fourth estate * , interviewer , journalism , journalist , magazine , truyền thông media , newspaper , newsperson , paper , periodical , photographer , publicist , publisher , reporter , writer , bunch , crowd , crush , drove , flock , herd , host , mob , multitude , pack , push , swarm , throng , bustle , confusion , demand , hassle , haste , hurry , rush , stress , urgency , fourth estate , medium , horde , mass , ruck
verb
bear down , bear heavily , bulldoze * , clasp , compress , condense , constrain , crowd , crush , cumber , depress , embrace , enfold , express , finish , flatten , force down , hold , hug , impel , iron , jam , level , mangle , mash , mass , move , pack , pile , pin down , ram , reduce , scrunch , shove , smooth , squash , squeeze , squish , steam , stuff , thrust , unwrinkle , weigh , afflict , assail , beg , beset , besiege , buttonhole * , come at , compel , demand , disquiet , enjoin , entreat , exhort , force , harass , implore , importune , insist on , lean on , oppress , petition , plague , plead , pressurize , push , railroad * , sadden , sell , sue , supplicate , torment , urge , vex , weigh down , work on , worry , flock , mob , throng , bear , bind , bother , bunch , cram , crunch , drive , emphasize , gather , hasten , horde , impact , impress , imprint , knead , pressure , roller , rush , tax , wring

Từ trái khoáy nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: press là gì

Xem thêm: lớn trong tiếng anh đọc là gì

NHÀ TÀI TRỢ