shy là gì

/ʃaɪ/

Thông dụng

Tính từ

nhút nhát, xẻn lẻn, e thẹn
to tát be shy of doing something
dè dặt không thích thao tác làm việc gì
khó tìm hiểu, khó khăn thấy, khó khăn nắm
(từ lóng) thiếu; mất
I'm shy 3d
tôi thiếu hụt tía đồng; tôi tổn thất tía đồng

Danh từ

sự nhảy quý phái một phía, sự tách, sự né
(thông tục) sự ném, sự liệng

Động từ

nhảy quý phái một phía, né, tránh
(thông tục) ném, liệng

Cấu trúc từ

to have a shy at (thtục)
cố phun trúng (mục tiêu); cố lấy cho tới được (cái gì)
test chế nhạo (ai)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
afraid , apprehensive , averse , backward , bashful , cautious , chary , circumspect , conscious , coy , demure , diffident , disinclined , distrustful , fearful , hesitant , humble , indisposed , introvert , introverted , loath , loner , modest , nervous , recessive , reluctant , reserved , reticent , retiring , self-effacing , shamefaced , sheepish , shrinking , skittish , suspicious , timid , unassertive , unassured , uneager , uneffusive , unresponsive , unsocial , unwilling , wary , deficient , inadequate , insufficient , scant , scanty , scarce , short , unsufficient , wanting , under , (slang) short , constrained , cower , hermetic , incomplete , lacking , meek , pavid , reclusive , restrained , secluded , solitary , taciturn , tentative , timorous , tremulous , unassuming , undemonstrative , unforthcoming , verecund
verb
blench , cringe , quail , recoil , shrink , start , wince , cast , dart , dash , fling , heave , hurl , hurtle , launch , pitch , shoot , sling , toss

Từ trái ngược nghĩa