spy là gì

BrE & NAmE /spaɪ/

Thông dụng

Danh từ

Gián điệp; điệp viên, người thám thính, người trinh bạch sát; người theo đòi dõi (như) spier
to be a spy on somebody's conduct
theo dõi hành vi của ai

Ngoại động từ

( + on, into) thám thính, thăm dò xét, kín theo đòi dõi; thực hiện con gián điệp, thu nhập vấn đề túng thiếu mật
to spy on the enemy's movement
bí mật theo đòi dõi sinh hoạt của quân địch
to spy into a secret
dò la thăm dò hiểu một điều túng thiếu mật
she was accused of spying for the enemy
cô ấy đã biết thành kết tội thực hiện con gián điệp mang đến địch
(đùa cợt) để ý, xem xét cho tới, nhìn
we spied three figures in the distance
chúng tôi có được thân phụ tranh ảnh kể từ xa
Nhận đi ra, nhận biết, vạc hiện
to spy someone's faults
phát sinh ra những sai lầm không mong muốn của ai

Xem xét kỹ lưỡng, trấn áp kỹ lưỡng

( (thường) + out) tìm hiểu đi ra tự kiểm tra kỹ lưỡng, vạc sinh ra tự trấn áp kỹ lưỡng
spy out the land
đánh giá bán tình hình bằng phương pháp khảo sát kín mít..

hình thái từ

  • V-ing: spying
  • V-ed: spied

Chuyên ngành

Kỹ thuật công cộng

điệp viên

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
agent , detective , double agent , emissary , espionage agent , foreign agent , informer , inside agent , intelligencer , investigator , lookout , mole * , observer , operative , patrol , picket , plant * , scout , secret agent , secret service , sleeper , sleuth , snoop , spook , spotter , undercover agent , watcher
verb
case , catch sight of , discover , examine , eyeball , fish out , get a load of , glimpse , keep under surveillance , look for , meddle , notice , observe , peep , pry , recon , reconnoiter , scout , scrutinize , tìm kiếm , phối eyes on , shadow , sleuth , snoop , spot , stag , stake out , tail , take in , take note , trail , view , watch , eavesdrop , descry , detect , discern , espy , agent , behold , informer , inspect , mole , saboteur , secret agent , see , sleeper , sneak , snooper , stoolie