story đọc là gì

story

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: story đọc là gì

UK/ˈstɔː.ri/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈstɔːr.i/

  • /s/ as in say
  • /t/ as in town
  • /ɔː/ as in horse
  • /r/ as in run
  • /i/ as in happy
  • /s/ as in say
  • /t/ as in town
  • /ɔː/ as in horse
  • /r/ as in run
  • /i/ as in happy