survey là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to survey
Phân kể từ hiện nay tại surveying
Phân kể từ vượt lên trên khứ surveyed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại survey survey hoặc surveyest¹ surveys hoặc surveyeth¹ survey survey survey
Quá khứ surveyed surveyed hoặc surveyedst¹ surveyed surveyed surveyed surveyed
Tương lai will/shall² survey will/shall survey hoặc wilt/shalt¹ survey will/shall survey will/shall survey will/shall survey will/shall survey
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại survey survey hoặc surveyest¹ survey survey survey survey
Quá khứ surveyed surveyed surveyed surveyed surveyed surveyed
Tương lai were to survey hoặc should survey were to survey hoặc should survey were to survey hoặc should survey were to survey hoặc should survey were to survey hoặc should survey were to survey hoặc should survey
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại survey let’s survey survey
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.