unemployment là gì

Thông dụng

Danh từ

Sự thất nghiệp, hiện tượng thất nghiệp; nàn thất nghiệp
Số lượng làm việc ko được dùng

Chuyên ngành

Kinh tế

số người thất nghiệp
total unemployment
tổng số người thất nghiệp
unemployment levels out
số người thất nghiệp được ổn định định
thất nghiệp
casual unemployment
thất nghiệp tạm thời thời
casual unemployment
thất nghiệp thất thường
certificate of unemployment
giấy ghi nhận thất nghiệp
compulsory unemployment insurance
bảo hiểm thất nghiệp chống bách
concealed unemployment
thất nghiệp phủ dấu
concealed unemployment
thất nghiệp trá hình
contingency unemployment reserve
tiền dự trữ thất nghiệp ứng cấp
cyclical unemployment
thất nghiệp chu kỳ
cyclical unemployment
thất nghiệp thời vận
cyclical unemployment
thất nghiệp tuần hoàn
demand-deficient unemployment
thất nghiệp bởi thiếu hụt cầu
demand-deficient unemployment
thất nghiệp bởi thiếu hụt nút cầu
disguised unemployment
thất nghiệp trá hình
exporting unemployment
thất nghiệp xuất khẩu
frictional unemployment
thất nghiệp đem tính quái sát
frictional unemployment
thất nghiệp bởi trả nghề
frictional unemployment
thất nghiệp bởi cọ xát
growth-gap unemployment
nạn thất nghiệp bởi con gián đoạn tăng trưởng
growth-gap unemployment
thất nghiệp bởi phát triển đứt quãng
heavy unemployment
thất nghiệp nhiều
hidden unemployment
thất nghiệp ẩn tàng, trá hình
involuntary unemployment
thất nghiệp ko tự động nguyện
involuntary unemployment
thất nghiệp miễn cưỡng
latent unemployment
thất nghiệp ẩn kín
long-term unemployment
thất nghiệp kéo dài
mass unemployment
thất nghiệp sản phẩm loạt
mismatch unemployment
thất nghiệp bởi ko đương hợp
mismatch unemployment
thất nghiệp bởi ko tương hợp
mismatch unemployment
thất nghiệp bởi ko xứng hợp
natural rate of unemployment
tỉ lệ, nút thất nghiệp tự động nhiên
non-frictional unemployment
thất nghiệp không tồn tại tính quái sát
normal unemployment rate
tỉ lệ thất nghiệp bình thường
normal unemployment rate
tỷ lệ thất nghiệp bình thường
open unemployment
thất nghiệp rõ ràng ràng
partial unemployment
sự thất nghiệp một phần
permanent unemployment
thất nghiệp thông thường xuyên
persistent unemployment
thất nghiệp mềm dẳng
pocket of unemployment
túi thất nghiệp
potential unemployment
thất nghiệp tiềm tàng
precautionary unemployment
thất nghiệp dự phòng
problem of unemployment
vấn đề thất nghiệp
productivity unemployment
thất nghiệp bởi nâng lên năng suất thực hiện ra
quasi -unemployment
gần như thất nghiệp
quasi-unemployment
chuẩn thất nghiệp
rate of unemployment
tỷ lệ, nút thất nghiệp
recipient of unemployment pay
người lãnh trợ cung cấp thất nghiệp
regional unemployment
thất nghiệp quần thể vực
residual unemployment
thất nghiệp bởi dư thừa
residual unemployment
thất nghiệp thặng dư, bởi dư thừa
rise in unemployment
sự tăng thêm thất nghiệp
seasonal unemployment
thất nghiệp đem tính thời vụ, theo đuổi mùa
seasonal unemployment
thất nghiệp thời vụ
speculative unemployment
thất nghiệp đem tính đầu cơ
statutory unemployment allowance
trợ cung cấp thất nghiệp pháp định
structural unemployment
thất nghiệp (do) cơ cấu
structural unemployment
thất nghiệp cơ cấu
technological unemployment
thất nghiệp đem tính kỹ thuật
technological unemployment
thất nghiệp bởi (cải tiến) công nghệ
temporary unemployment
thất nghiệp tạm thời thời
total unemployment
tổng số người thất nghiệp
transitional unemployment
thất nghiệp trả tiếp (do trả việc làm)
transitional unemployment
thất nghiệp vượt lên độ
turnover unemployment
thất nghiệp bởi luân chuyển
unemployment benefit
tiền trợ cung cấp thất nghiệp
unemployment benefit
trợ cung cấp thất nghiệp
unemployment census
điều tra nàn thất nghiệp
unemployment compensation
chế chừng cứu vớt tế thất nghiệp
unemployment compensation
trợ cung cấp thất nghiệp
unemployment contribution
phần góp sức thất nghiệp
unemployment figures
số người thất nghiệp
unemployment fund
quỹ trợ cung cấp thất nghiệp
unemployment insurance
bảo hiểm thất nghiệp
unemployment levels out
số người thất nghiệp được ổn định định
unemployment problem
vấn đề thất nghiệp
unemployment rate
tỷ lệ thất nghiệp
unemployment roll
danh sách người thất nghiệp
unemployment statistics
thống kê thất nghiệp
unemployment tax
thuế thất nghiệp
voluntary unemployment
thất nghiệp tự động nguyện
wait unemployment
thất nghiệp ở chờ
warranted unemployment rate
tỷ lệ thất nghiệp được biện minh, xác đáng
warranted unemployment rate
tỷ lệ thất nghiệp xác đáng

tình trạng thất nghiệp

Bạn đang xem: unemployment là gì

Xem thêm: Vì sao giày Air Force 1 lại được giới trẻ yêu thích lựa chọn?

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ