will nghĩa là gì

/wil/

Thông dụng

Danh từ

Ý chí, chí, ý muốn, lòng
will can conquer habit
ý chí rất có thể tương khắc và chế ngự thói quen
strong will
ý chí mạnh mẽ
lack of will
sự thiếu thốn ý chí
free will
tự bởi ý chí
it is my will that...
ý tôi ham muốn rằng...
where there's a will there's a way
(tục ngữ) với chí thì nên
Sự hăng say; sự cố chí, sự quyết tâm
to work with a will
làm việc hăng say
a will that overcomes all difficulties
quyết tâm xử lý từng khó khăn khăn
Nguyện vọng, ý muốn; ý thích
against one's will
trái ý mình
at one's will and pleasure
tuỳ ý mình
of one's miễn phí will
hoàn toàn bởi ý ham muốn của mình
at will
theo ý ham muốn, tuỳ ý
to have one's will
đạt ý ham muốn, toại nguyện
(pháp lý) chúc thư, di thư (như) testament
to make one's will
làm chúc thư
last will and testament
di mệnh, di chúc

Ngoại động kể từ willed

Tỏ ý chí; với quyết chí
Định
Heaven willed it
trời đang được tấp tểnh như thế
Buộc, bắt buộc
to will oneself
tự buộc phải
(pháp lý) nhằm lại bởi chức thư

Động kể từ .would

Muốn
do as you will
anh cứ tuân theo như mong muốn anh muốn
Thuận, bởi lòng
I hope you will sing
tôi kỳ vọng rằng anh tiếp tục đồng tình hát
Thường vẫn
he would go for a walk every morning
nó thông thường vẫn vui chơi từng sáng
Nếu, giá bán nhưng mà, ước rằng
would I were in good health
giá nhưng mà tôi khoẻ
Phải, vớ nhiên; ắt là, hẳn là, kiên cố là
boys will be boys
con trai thì tất yếu vẫn chính là con cái trai
and that will be his son with him
hẳn là con cái ông tao đang di chuyển với ông ta
Nhất tấp tểnh sẽ
accident will happen
tai nàn chắc chắn tiếp tục xảy ra
Sẽ (tương lai)
I know he will change his mind
tôi hiểu được nó sẽ bị thay cho thay đổi ý kiến
Có thể
the next stop will be Haiduong, I suppose
tôi nhận định rằng ga chuẩn bị cho tới rất có thể là Hải dương

Hình thái từ

  • Ved : willed
  • Ving: willing

Chuyên ngành

Kinh tế

bản di chúc
chúc thư
di chúc
di chúc, chúc thư

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
aim , appetite , attitude , character , conviction , craving , decision , decisiveness , decree , design , desire , determination , discipline , discretion , disposition , fancy , feeling , hankering , heart’s desire , inclination , intention , liking , longing , mind , option , passion , pining , pleasure , power , preference , prerogative , purpose , resolution , resolve , self-control , self-discipline , self-restraint , temperament , urge , velleity , volition , willfulness , willpower , wish , wishes , yearning , bequest , bestowal , declaration , device , directions , dispensation , estate , heritage , inheritance , insistence , instructions , legacy , order , property , testament , decidedness , firmness , purposefulness , resoluteness , toughness , choice , command , wish behest
verb
authorize , bid , bring about , command , decide on , decree , demand , determine , direct , effect , enjoin , exert , insist , intend , ordain , order , request , resolve , be inclined , crave , desire , elect , have a mind lớn , incline , lượt thích , opt , please , prefer , see fit , want , wish , bequest , confer , cut off , devise , disherit , disinherit , leave , legate , pass on , probate , transfer , bequeath , bestow , choice , choose , courage , demise , determination , discipline , endow , fancy , guts , inclination , instructions , longing , mind , pleasure , preference , shall , spunk , testament , volition

Từ trái ngược nghĩa