yak tiếng anh đọc là gì

yak

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: yak tiếng anh đọc là gì

UK/jæk/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/jæk/

  • /j/ as in yes
  • /æ/ as in hat
  • /k/ as in cat